Regulamin

Firma Handlowo Usługowa „Kolor” Magdalena Wolak w spadku z siedzibą w Piaski 82, gm. Zduńska Wola na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej; RODO) przetwarza dane wyłącznie do celów związanych z realizacją założonego zamówienia oraz rachunkowych i podatkowych, a także z dochodzeniem roszczeń przez Firmę Handlowo Usługową Kolor Magdalena Wolak. Klient ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie.

Pełnoletnia osoba wynajmująca kajaki podpisuje nad rzeką wszelkie dokumenty zawierającą dane Wynajmującego, informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz klauzulę: „Wypożyczalnia Kajaków FHU Kolor” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.”

Szczegóły w regulaminie poniżej:

Regulamin wypożyczalni kajaków „FHU KOLOR PIASKI ”

A. Postanowienia ogólne

 1. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni „FHU KOLOR PIASKI ” jest jej własnością.
 2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem .
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a także osoby niepełnoletnie.
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego zobowiązania odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania rewersu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający poniesie koszty określone w cenniku.
 7. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 8. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 11. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 12. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

B. Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt

 1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 3. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać.
 4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
 5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

C. Regulamin dla organizatorów spływu

 1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
 4. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
 5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 6. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zachowanie się uczestników na spływie w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 7. Na prośbę organizatora możemy objąć grupę ubezpieczeniem NNW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia

NNW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.

 1. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

D. Postanowienia końcowe

 1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 4. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotów kosztów, jakie te osoby poniosły.W przypadku, gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Nietrzeźwy uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.

NIE PRZESTRZEGANIE NASZEGO REGULAMINU ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU WYKONANIA USŁUGI DLA KLIENTA!!!